REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w przedmiocie świadczenia usług przez Domofonia Mateusz Misiak, Filtrowa 30/40 02-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy nr NIP 8212415632, REGON 147479075 (dalej Domofonia).

2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika korzystającego z platformy rezerwacji usług studia Domofonia

b) usłudze – rozumie się przez to nagranie instrumentu / wokalu / lektora lub wynajęcia studia Domofonia przez M.Misiaka zgodnie z wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego ich wykonania.

3. Za dokonaną rezerwację Użytkownik jest zobowiązany dokonać natychmiastowej płatności w postaci zaliczki w wysokości odpowiadającej 50 % ceny wybranej usługi. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PAY U. W przypadku braku płatności rezerwacja zostanie anulowana.

4. W przypadku Użytkowników, którzy jeszcze nigdy nie nagrywali swojej twórczości w studiu i potrzebują pomocy przy tekście / beacie, w polu “usługa” wybierają pozycję “pierwsze kroki w rapie”. Jeżeli Użytkownik wybierze inną usługę, a w trakcie korzystania z niej w studiu Domofonia, udzielona Użytkownikowi zostanie pomoc przy tekście / beacie, na miejscu pobrana zostanie dodatkowa dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN (słownie pięćdziesięciu złotych)

4. W sytuacji, w której Użytkownik dokonał rezerwacji usługi i płatności a następnie nie zjawił się na wybraną usługę, Użytkownikowi nie zostaje zwrócona uiszczona cena.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od opłaconej usługi w terminie 14 dni od momentu dokonania rezerwacji, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

6. W celu odstąpienia od opłaconej rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany wysłać e-mail na adres: kontakt@domofoniarec.pl z oświadczeniem o odstąpieniu wraz ze wskazaniem:

*danych osobowych [imię, nazwisko, adres do korespondencji]

*terminu i rodzaju usługi,

*daty dokonania rezerwacji

Domofonia niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi odbiór oświadczenia o odstąpieniu.

7. Domofonia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, zwróci Użytkownikowi dokonane płatności za rezerwację usługi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności bądź w inny sposób, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

8. Jeżeli rezerwacja Użytkownika na wykonanie usługi dotyczy terminu przed upływem okresu do odstąpienia od rezerwacji i Użytkownikowi zostanie wykonana wybrana usługi w tym terminie, to zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje.

9.Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, co do błędu w rejestracji oraz co do wadliwie wykonanej usługi.

10. Reklamację Użytkownik może złożyć korespondencyjne pod adres siedziby Domofonia bądź pod adres e-mail: kontakt@domofoniarec.pl. Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, przedmiot reklamacji oraz opis wady.

11.Domofonia jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, w której Domofonia nie poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu, reklamację uważa się w całości za uwzględnioną.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Domofonia Mateusz Misiak, Filtrowa 30/40 02-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy nr NIP 8212415632, REGON 147479075

b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: aleksandramisiak@domofoniarec.pl

c) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu rezerwacji i zakupu usług studia Domofonia on – line na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

e) Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

f) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 lat.

g) Użytkownik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

h) Użytkownik Posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i) Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

j) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

k) Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

l) Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od DOmofonii informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.). Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.